Methods

add (IconArtist::GitRepo)
add_icon (IconArtist::BuildSystem)
add_symlinks (IconArtist::Icon)
branches (IconArtist::GitRepo)
check (IconArtist::Icon)
checkout (IconArtist::GitRepo)
clone (IconArtist::GitRepo)
commit (IconArtist::GitRepo)
config (IconArtist::GitRepo)
context (IconArtist::Icon)
create (IconArtist::Icon)
export (IconArtist::Icon)
filename (IconArtist::Icon)
iconname (IconArtist::Icon)
in_branch (IconArtist::GitRepo)
new (IconArtist::BuildSystem)
new (IconArtist::Icon)
new (IconArtist::IconTheme)
new (IconArtist::GitRepo)
save (IconArtist::IconTheme)
symlinks (IconArtist::Icon)
update (IconArtist::GitRepo)
update_branches (IconArtist::GitRepo)